Σχόλιο: Στο συγκεκριμένο έγγραφο ένας έλληνας φοιτητής ιατρικής στη Νάπολη καταδίδει μια κομμουνιστική φοιτητική οργάνωση κατονομάζοντας δύο έλληνες συμμετέχοντες. Ο πληροφοριοδότης στο έγγραφο της Ασφάλειας εκτός από φοιτητής χαρακτηρίζεται και ως συνεργάτης της («όργανο ημών»). Ήταν συχνό φαινόμενο η συνεργασία ελλήνων φοιτητών με το ελληνικό προξενείο παρέχοντας ευαίσθητες πληροφορίες για τον αντιδικτατορικό αγώνα έναντι υψηλού αντιτίμου.


 

Σελίδα 1η:

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. Κατά πληροφορίαν οργάνου ημών ανεφέρθη ότι εις την Νεάπολιν της Ιταλίας υπάρχει οργάνωσις υπό τα στοιχεία V.C.S.E.I., η ακριβής διεύθυνσις της οποίας είναι: VIALE POMA 16 – NAPOLI.

2. Η οργάνωσις αύτη διευθύνεται υπό Ιταλών αριστερών και χρηματοδοτείται εκ της Κομ. Κίνας. Σκοπός της οργάνωσης ταύτης είναι η προσέλκυσις σπουδαστών αφικνουμένων εξ Ελλάδος έναντι τιμήματος περίπου 1.500 δρχ μηνιαίως διά την συμμετοχήν τούτων εις ανθελληνικάς και φιλοκινεζικάς διαδηλώσεις και ενέργειας.
Το ποσοστόν των εν Νεαπόλει ευρισκομένων σπουδαστών των συμμετεχόντων εις την εν λόγω οργάνωσιν ανέρχεται εις τα 9/10 του συνόλου.

3. Εις περίπτωσιν αντιδράσεως ή αρνήσεως ενός εκ των φοιτητών, λαμβάνονται μέτρα κατ` αυτού ήτοι: η μη διευκόλυνσίς του εκ μέρους των άλλων, το μποϋκοτάζ τούτου εις το Πανεπιστήμιον υπό Κινεζοφίλων καθηγητών κ.λπ.
Επιπλέον της προαναφερθείσης αμοιβής, διά κάθε πληροφορίαν μέλους τινός ότι ο τάδε π.χ. φοιτητής είναι δεξιός ή όπως τον ονομάζουν «ΠΑΤΤΑΚΟΣ» δίδεται το ποσόν των 2.000 δρχ.
Εις την οργάνωσιν δεν εντάσσονται μόνο αριστεροί φοιτηταί αλλά κεντρώοι ή και δεξιοί ακόμα.
Καθ` εκάστην Κυριακήν οι ανήκοντες εις την οργάνωσιν μεταβαίνουν εις τα γραφεία ταύτης προφανώς προς λήψιν κατευθύνσεως.

Ταύτα ανέφερε ο εξ Ιταλίας αφιχθείς φοιτητής της Ιατρικής ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ νυν καταταγείς εις ΚΕ Πυρ/κού (.. γ ΕΣΣΟ).
.

Σελίδα 2η:

Ανέφερε επίσης ότι εις την ανωτέρω οργάνωσιν ανήκουν οι Έλληνες σπουδασταί εις Νεάπολιν Ιταλίας ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ ΨΨΨΨΨΨΨΨ και ΩΩΩΩΩΩΩ ΩΩΩΩΩΩΩΩ, καταγόμενοι εκ Σκοπέλου Μυτιλήνης, αγνώστων λοιπών στοιχείων.

  

Επιστροφή στο θέμα:

Με τα μάτια του χαφιέ: η Ελλάδα της χούντας