Σχόλιο: Από το αρχείο με την λίστα των «ύποπτων» εκδοτικών απουσιάζει η σελίδα 1. Όμως, από τις πρώτες γραμμές τις σελίδας 2 εξάγεται  το ασφαλές συμπέρασμα πως πρόκειται για τις εκδόσεις «Συνέχεια». Οι υπογραμμίσεις εδώ ακολουθούν πιστά αυτές του εγγράφου. Στα άκρα της σελίδας εμφανίζονται συχνά σχόλια («υπ’ όψιν», «;», «τι είναι αυτό;», «λεπτομέριαι;»).

Το ενδιαφέρον εδώ είναι πως οι συγκεκριμένες πληροφορίες δίνονται από έναν άνθρωπο του πολιτισμού, πρώην κομμουνιστή, και μάλιστα πρώην εξόριστο στη Λέρο.  Το όνομά του καταδότη δεν καταγράφεται στο αρχείο πουθενά (πιθανότατα γιατί λείπει η πρώτη και η τελευταία σελίδα).


 

Σελίδα 2η:


της εκδοτικής εταιρείας «ΠΟΛΙΣ ΕΠΕ», προς την οποίαν η «Συνέχεια» δρα μάλλον ανταγωνιστικώς.

Β) Εκδόσεις «Πόλις»

Αποτελεί εκδοτικήν προσπάθειαν η οποία ήρχισε περί τας αρχάς Ιανουαρίου 197(2;) από επιτροπήν πρωτοβουλίας αποτελουμένην εκ 1) Αλεξάνδρου Ξύδη (τέως πρεσβευτού) 2) Δημητρίου Ρόκκου (γε{ω;}λόγου διευθυντού εις την εταιρείαν ΕΔΟΚ) 3) Χρήστου Ροκοφύλλου (δικηγόρου) 4) Δημητρίου Μαρωνίτη (τ. καθηγητού Παν/μίου Θεσ/νίκης) 5) Μπέτης Βακαλοπούλου (αρχιτέκτωνος) 6) Εμμανουήλ Παπαθωμοπούλου (καθηγητού Παν/μίου Ιωαν.) και 7) Νικολάου Καραμανλή (δικηγόρου).

Βραδύτερον απεχώρησεν ο καθηγητής Παπαθωμόπουλος και προσεχώρησεν ο Κων/νος Σοφούλης (οικονομολόγος).


Καθ` όλον το χρονικόν διάστημα από Ιανουαρίου 1972 μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου 1972 εγένετο η επεξεργασία των βασικών κατευθυντηρίων γραμμών και η επιλογή των εταίρων υποδειχθέντων υπό των μελών της επιτροπής πρωτοβουλίας. Κατά τα τέλη δε του μηνός Σεπτεμβρίου υπεγράφη το εταιρικόν υπό των 26 μελών της εταιρείας και η προσπάθεια έλαβε την μορφήν της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με κεφάλαιον 260.000 δρχ.


Ο τρόπος λειτουργίας και αι κατευθυντήριοι γραμμαί είρηνται εις το καταστατικόν και εις το κείμενον περί κατευθυντηρίων γραμμών το οποίον ενεκρίθη


Σελίδα 3η:

εις γενικήν συνέλευσιν της εταιρείας.

Ειδικός σκοπός της εταιρείας είναι η έκδοσις μηνιαίου περιοδικού πολιτικού προβληματισμού και ενημερότητος.


Η πολιτική συνισταμένη της εταιρείας είναι κεντροαριστερά ή αριστερά εν ευρεία εννοία.


Κατά το θέρος του 1972 εγένετο προσπάθεια προσεταιρισμού μελών εκ της ομάδος των 18 (Κειμένων) η οποία απέτυχε.

Διευθύνεται υπό του διαχειριστού Αλεξάνδρου Ξύδη και εξαμελούς συντακτικής επιτροπής αποτελουμένης εκ των 1) Κων/νου Χατζιαργύρη (δημοσιογράφου Ακροπόλεως), 2) Δάνου Λουΐζου (δημοσιογράφου εις το Athens News) 3) Μπέτης Βακαλοπούλου (αρχιτέκτωνος) 4) Νικολάου Καραμανλή (δικηγόρου) 5) Αθανασίου Παπαδοπούλου (επιμελητού εκδόσεων), 6) Δημοσθένους Μαυρομμάτη (εκδότου).

Ο Δημοσθένης Μαυρομμάτης απεχώρησεν λόγω αποτυχούσας προσπαθείας του εκδοτικού οίκου Παπαζήση να ελέγξη το περιοδικόν.


Εις το πλαίσιο της Συντακτικής Επιτροπής ισορροπούν δύο αντιμαχόμενοι τάσεις: α) ενός περιοδικού αδεσμεύτου πολιτικώς και κυρίως ερεύνης και προβληματισμού (εκφραζομένη κυρίως υπό Ξύδη, Καραμανλή, Παπαδοπούλου) και 2) ενός περιοδικού περισσότερον δεσμευμένου από την πολιτικήν επικαιρότητα και περισσότερον δημοσιογραφικού (εκφραζομένην υπό Χατζιαργύρη,


Σελίδα 4η:

Δάνου, Βακαλοπούλου).

Αρχικώς κατευθυντήριοι γραμμαί κατά την έναρξιν της προσπαθείας υπήρξεν το πολιτικώς αδέσμευτον και προϋπόθεσις αυτού η οικονομική ανεξαρτησία της προσπαθείας, ώστε να υπάρξει η δυνατότης πραγματικού κριτικού προβληματισμού από τον χώρο της αριστεράς προς όλας τας κατευθύνσεις.

Μερική κάμψις της αρχής αυτής ενεφανίσθη μέσω Βακαλοπούλου η οποία επηρεάζεται από Γραφείον Εσωτερικού.


Ωρισμένοι εκ των εταίρων (πιθανολογούμενοι: Μαρωνίτης, Κοτζιάς, Μιχ., εν μέρει Παπαδόπουλος) εδανείσθησαν την εταιρικήν εισφοράν με την υποχρέωσιν επιστροφής μέσω Βακαλοπούλου. (Είναι όμως χαρακτηριστικόν ότι ουδείς εξ αυτών συμφωνεί με την ειδικήν προσωπικήν, πολιτικήν τοποθέτησίν της).

Γ)  Εκδοτικός οίκος ΚΕΔΡΟΣ

(αγνοώ λεπτομερείας)
Θεωρείται ο πλέον επιτυχημένος εκδοτικός οίκος του χώρου της κεντροαριστεράς. Συχνάζουν εις αυτόν γνωστοί συγγραφείς των οποίων και βιβλία έχει εκδώσει (Ρίτσος, Τσίρκας, Κουμανταρέας κ.α.). Εχρηματοδότησεν αρχικώς τα 18 Κείμενα και νομίζω υπό την επιμέλειάν του εκδίδεται και η «ΣΥΝΕΧΕΙΑ». Διευθύνεται υπό Νανάς Καλιανέση (μάλλον ανεξαρτήτου αριστεράς τοποθετήσεως).


σελίδα 5η:

Ε) Εκδοτικός Οίκος Διογένης. (Σχόλιο 1-2: Στη λίστα με τους εκδοτικούς από τον Γ περνάει στον Ε χωρίς όμως να λείπει κάποια σελίδα. Το πιθανότερο είναι πως πρόκειται για λάθος του συντάκτη στην αρίθμηση.)

Ιδρύθη υπό 1) Κωνσταντίνου Κουλουφάκου, παλαιού κομμουνιστού, ανεξαρτητοποιηθέντος μετά την διάσπασιν του ΚΚΕ , και υπογράψαντος διαμαρτυρίαν κατά της εισβολής εις την Τσεχοσλοβακίαν (ήτο μόνος του υπό μεταγωγήν εις Νοσοκομείον των Αθηνών) και 2 ) Νικολάου Καραμανλή.

Από του 1972 ο οίκος περιήλθεν εις την αποκλειστικήν ιδιοκτησίαν του Κουλουφάκου. (δια Τ.Τ. υπογραφής συναλλαγματικών αξίας 280.000 δρχ πληρωτέος μέχρι του μηνός Νοεμβρίου 1973).


Αρχικόν κεφάλαιον περί τας 400.000 δρχ καταβληθέν ισοπόσως υπό των ιδρυτών και τμηματικώς μέχρι τέλους 1971 πηγαί χρηματοδοτήσεως αυστηρώς ιδιωτικαί.


Διαθέτει τυπογραφικάς εγκαταστάσεις εκ των οποίων κυρίως σήμερον υποζεί λόγω της κάμψεως της αγοράς βιβλίων.


Έχει εκδώσει περί τα 25 βιβλία . (Πλην των ξένων υπό το όνομα του συγγραφέα, κυρίως ποιήματα και λογοτεχνικά,) εκ των οποίων 4 – 5 πολιτικά (: η Αμερικανική Αυτοκρατορία, Σολτζενίτσιν – Χάινε – Πρωτοποριακή) Η Ελληνική Εμπειρία, Δοκίμιον διά την απελευθέρωσιν.

.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ

Με τα μάτια του χαφιέ: η Ελλάδα της χούντας