Ένα σκάνδαλο ξεσπά το 1932 στην Αθήνα, που το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών θα προτιμούσε να αποσιωπηθεί. Ωστόσο, κυκλοφορεί από στόμα σε στόμα στους «κοσμικούς κύκλους» και η ιστορία βλέπει το φως της δημοσιότητας. Η Γαλλίδα δούκισσα ντε Μπρολί ερωτοτροπεί και φωτογραφίζεται γυμνή στην Ακρόπολη, μαζί με τον Ιταλό κόμη φίλο της. Ο αρχαιοφύλακας, που βρίσκεται μόνος του στη μεσημεριανή βάρδια, προσπαθεί να σώσει την τιμή του Παρθενώνα χωρίς να χάσει την ευκαιρία να απολαύσει μερικές μαγικές στιγμές ενώ σύντομα αναλαμβάνει δραστικές πρωτοβουλίες. Περισσότερα… ακολούθως.


.

Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Εν σχέσει με το αποκαλυφθέν χθες σκάνδαλον, κατά το οποίον εφωτογραφήθησαν γυμνοί εις την Ακρόπολιν η δούκισσα ντε Μπρολί και ο εραστής της κόμης ντε Πιαμάντε, εγνώσθησαν σήμερον αι εξής ενδιαφέρουσαι λεπτομέρειαι:

Η δούκισσα και ο κόμης αφιχθέντες προ δεκαπενθημέρου ως περιηγηταί και καταλύσαντες εις τον ξενοδοχείον της «Μ. Βρετανίας» ανήλθον την προπαρελθούσαν Κυριακήν εις την Ακρόπολιν και παρακάλεσαν να τοις δοθή άδεια, ίνα παραμείνουν την μεσημβρίαν και να ζωγραφίσουν. Η άδεια τοις εχορηγήθη, διότι η δούκισσα καταγίνεται πράγματι με την ζωγραφικήν.

ΑΠΟ ΛΑΤΡΕΙΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΚΑΛΛΟΣ

Την μεσημβρίαν και καθ’ ήν στιγμήν δεν ευρίσκετο κανείς επί της Ακροπόλεως, πλην του φύλακος Αδαμαντίδου, η δούκισσα εγκατέλειψε το τελλάρο της και ήρχισε να ερωτοτροπή με τον συνοδόν της. Ο φύλαξ υποψιασθείς έσπευσε να κρυφθή, χωρίς να γίνη αντιληπτός, πίσω από τας κόρας του Ερεχθείου και να παρακολουθή εκείθεν τα συμβαίνοντα.

Τοιουτοτρόπως είδε εις μίαν στιγμήν τον κόμητα να βγάζη τα ρούχα του και να ποζάρη ολόγυμνος προ του φωτογραφικού φακού της δουκίσσης και μάλιστα εις στάσεις «σόκιν».

Ακολούθως εξεγυμνώθη και η δούκισσα και επόζαρε εις παρομοίας στάσεις σόκιν.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΚΕΙΜΗΛΙΟΝ

Όταν εφωτογραφήθησαν επλησίασαν γυμνοί πάλιν εις τον Παρθενώνα, ενώ την φωτογραφικήν μηχανήν των την άφησαν εις το Ερεχθείον μαζί με τα ενδύματά των. Τότε επλησίασε ο φύλαξ Αδαμαντίδης και προσεπάθησε να πάρη το φιλμ. Επειδή όμως δεν το κατόρθωσε, πήρε τη μηχανή ολόκληρη, την οποίαν και παρέδωσε εις το υπουργείον της Παιδείας.

Αργότερα, όταν οι δύο ξένοι ανεζήτησαν την μηχανήν και δεν την ανεύρον, υποψιάσθησαν ότι τούς την έκλεψαν οι πρώτοι επισκέπται που ανήλθον επί της Ακροπόλεως.

Εκάλεσαν δε τον φύλακα και τού είπαν ότι θα του έδιδαν δύο χιλιάδας δραχμάς αν τους εύρισκε την μηχανήν.

Εις παρατήρησιν του φύλακος ότι μια μηχανή δεν αξίζει τόσα χρήματα, απήντησαν:

-Πρόκειται περί οικογενειακού κειμηλίου.

Αι φωτογραφικαί πλάκες παρεδόθησαν εις τον διευθυντήν των αρχαιολογικών υπηρεσιών του υπουργείου της Παιδείας κ. Κουρουνιώτην, ενεφανίσθησαν και εξετυπώθησαν, ετέθησαν δε υπ’ όψιν του υπουργού κ. Πετρίδου. Προς στιγμήν εγένετο σκέψις να αποσταλούν αι σκαναλωδώς άσεμναι φωτογραφίαι εις τον κ. εισαγγελέα δια την δίωξιν της Γαλλίδος δουκίσσης και του φίλου της, αλλ’ η ιδέα αυτή εγκατελείφθη κατόπιν επεμβάσεως του υπουργείου των Εξωτερικών, το οποίον συνέστησε να αποφευχθή ο θόρυβος. Το σκάνδαλον όμως εκοινολογήθη εις τους κοσμικούς κύκλους, οι οποίοι το εσχολίασαν ποικιλοτρόπως.

Η Γαλλίς δούκισσα και ο φίλος της Ιταλός κόμης αναχώρησαν χθες με το γαλλικόν της γραμμής επιστρέφοντες εις Μασσαλίαν. Αι φωτογραφίαι ευρίσκονται εις χείρας του υπουργού της Παιδείας κ. Πετρίδου, ο οποίος ερωτηθείς υπό συντάκτου μας αν πρόκειται τα ενδιαφέροντα αυτά ντοκουμέντα να ιδούν το φως της δημοσιότητος, απήντησε:

-Τούτο είναι απολύτως αδύνατον. Αι κατασχεθείσαι φωτογραφίαι είναι τοιαύται, ώστε η δημοσίευσίς των θα προεκάλει άμεσον την επέμβασιν του κ. εισαγγελέως. Δεν επεζητήθη να φωτογραφηθή το γυμνόν, αλλά το αισχρόν.

Ας σημειωθεί ότι η δούκισσα ντε Μπρολί ανήκει εις μίαν από τας αρχαιοτέρας και αριστοκρατικωτέρας οικογενείας της Γαλλίας, η οποία έδωσεν εις αυτήν αρκετούς στατάρχας, στρατηγούς, διπλωμάτας και πολιτικούς.

Εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ», 26 Οκτωβρίου 1932
.


Καθώς απ’ όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε οι αναφερόμενες φωτογραφίες της δούκισσας ντε Μπρολί δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ, η φωτογραφία που βλέπετε είναι μία από τις πιο γνωστές της Nelly’s. To 1927 φωτογράφισε γυμνή στην Ακρόπολη τη ρωσίδα χορεύτρια Mona Paiva και προκάλεσε αντιμαχίες σχετικά με την πολιτική ορθότητα του καλλιτεχνικού της έργου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Πλατφόρμα μάχης για την επανοικειοποίηση του ρεμβασμού.