23.02.24

 

 

.

ΞΟΡΚΙ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
της Ράνιας Καταβούτα

 

.


 

Πιστεύω εις μία ανθισμένη κερασιά

Τας θύρας τας θύρας
Εν σοφία πρόσχωμεν

 

 

Πιστεύω εις μία ανθισμένη κερασιά στην άκρη του οδοστρώματος

Και εις έναν κόσμο γεννηθέντα

ου ποιηθέντα·

Φως εκ φωτός

Άνθη αληθινά

δια την ημετέραν σωτηρίαν ανελθόντα

εκ χώματος αγίου και ιερού·

Ομολογώ έν βάπτισμα στη γη εις άφεσιν αμαρτιών·

Προσδοκώ την παύσιν του κακού

Και ζωήν του μέλλοντος παρόντος

Αμήν.

.

.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ