02.03.24

678706_5047_rothko_crop

syrianbull_rothko