27.09.23

περ. Νέα Γράμματα, Ιούνιος 1924

06
Νέοι Άνθρωποι, Ιούνιος 1930