27.09.23

Ardhanarishvara ο Αρρενόθηλυς, του Nandalal Bose (1942)