04.12.23

ΠΑΡΟΣ 1951 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΠΑΡΟΣ 1935-1936 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Elisabeth Makovska
ΠΑΡΟΣ 1962 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ