Σχόλιο: Ένα απόρρητο έγγραφο από την ΚΥΠ στο οποίο φακελώνονται τρεις καθηγητές πανεπιστήμιου για υποκίνηση φοιτητικών ταραχών. Δημοσιεύουμε τα ονόματα των «υπόπτων» καθότι ανήκουν στο πεδίο της δημόσιας σφαίρας.


 

Κ.Υ.Π.
Β/Ι/β

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Προσώπων υποκινούντων τας φοιτητικάς αναταραχάς

 

Παπαθωμόπουλος Εμμανουήλ του Ανδρέα,
Καθηγητής Φιλ. Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων

Βενιζέλου 134, Καλλ., Αθήναι

Αναπτύσσει αντεπαναστατικήν δραστηριότητα και συμπαρίσταται ενεργώς εις τας παντοειδείς αναρχικάς εκδηλώσεις των φοιτητών, άλλοτε μεν ως μάρτυς υπερασπίσεως των διωκομένων φοιτητών, άλλοτε δε ως κατευθύνων νους των εκδηλώσεων τούτων.


Δημόπουλος Νικόλαος
του Παναγιώτη,
Καθηγητής ΕΜΠ

Ξενοκράτους 41, Αθήναι

Ενημέρωσεν τον τ. Πολιτικόν Ζίγδη επί των φοιτητικών εκδηλώσεων της 14 – 2 – 1973. Παραστάς ως μάρτυς υπερασπίσεων εις την δίκην των 11 φοιτητών, οίτινες πρωτεστάτησαν στα επεισόδια της 14 – 2 – 73 εν των χώρω του ΕΜΠ συνεγελάζετο μετά φοιτητών μαρτύρων υπερασπίσεως και παρεχώρησεν (ή παρεχώρει) την θέσιν του εις αυτούς.

 

Φατούρος Δημήτριος του Αθανασίου,
Καθηγητής Πολ. Σχ. Π. Θεσ/νίκης

Κέννεντυ 75 – Θεσ/νίκη

Συμπαρίσταται ενεργώς προς τας φοιτητικάς εκδηλώσεις και υποκινεί τους φοιτητάς εις αποχήν εκ των μαθημάτων των. Εξεφράσθη εις Γεν. Συνέλευσιν Καθηγητών Παν/μίου Θεσ/νίκης κατά των εκλεγέντων φοιτητικών Διοικητικών Συμβουλίων, ειπών ότι δεν αντιπροσωπεύουν τον φοιτητικόν κόσμον και ότι δεν είναι δυνατή συνεργασία μετ` αυτών. Την 15 – 3 – 73 εις Γενικήν Συνέλευσιν Καθηγητών επετέθη ευθέως κατά του Πρυτάνεως του Παν/μίου και του Κοσμήτορος της Πολυτεχνικής Σχολής, ειπών ότι ούτοι αστυνομεύουν το Παν/μιον και δεν συμπαρίστανται προς τα δίκαια αιτήματα των φοιτητών. Την 22 – 2 – 73 απέστειλεν και ούτος τηλεγράφημα συμπαραστάσεως προς την σύγκλητον του ΕΜΠ.

 

Επιστροφή στο θέμα:

Με τα μάτια του χαφιέ: η Ελλάδα της χούντας